LAG Terra Besika – Batak & Rakitovo

Batak, 5 “Osvobozhdenie” sq.
E-mail: mncplt_batak@abv.bg
Phone: 03553/ 2260
Fax: 03553/ 2030

http://www.batak.bg/index.php?lan=bg