LAG Balchik – General Toshevo

Balchik, Dionisopolis str. 3

General Toshevo, Vasil Aprilov str. 9

Phone/fax: 0579-72467

E-mail: lag.balchik.toshevo@gmail.com; migbgt@abv.bg

http://www.mig-balchik-toshevo.bg/