Начало Новини

Новини

МИГ Самоков с обява за обществено обсъждане на проект на условия...

Местна инициативна група Самоков, публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.084 „Достъп до...

МИГ Радомир-Земен обявава за обществено обсъждане проект на Насоки мярка 2.4.1

Местна инициативна група Радомир-Земен, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и...

Местна инициативна група Лом стартира транснационален проект

В продължение на 7 месеца МИГ ЛОМ ще подготви съвместно с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от...

МИГ Стамболово- Кърджали 54 с покана за проектни предложения по Подмярка...

Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54, кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно...

МИГ Хисаря обявява за обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по...

Местна инициативна група Хисаря, публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните...

МИГ Раковски обявява подбор на проектни предложения по Мярка 4.1

Сдружение местна инициативна група Раковски, обявява процедура чрез подбор на проекти предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от...

МИГ Аврен-Белослав с финансова подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Местна инициативна група Аврен-Белослав с финансова подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода от ВОМР, обявява процедура за подбор...

МИГ Сливница – Драгоман обявява прием на проектни предложения по мярка...

Сдружение МИГ Сливница – Драгоман обявява прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР по...

Миг Лом обявява прием на проектни предложения по Мярка 11

Местна инициативна група Лом с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.035 мярка 11 „Активно включване на най-отдалечените от...

МИГ Девня- Аксаково обявява прием на проектни предложения по мярка 7.6

Местна инициативна група Девня – Аксаково, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване...

МИГ Тунджа стратира втори прием на проектни предложения по мярка 7.2

Местна инициативна група Тунджа, обявява втори прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по...

МИГ Нова Загора обявява втори прием по мярка 7.2

Местна инициативна група Нова Загора обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 мярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или...

Акценти: