Начало Новини

Новини

МИГ Средец обявява прием на проекти по мярка 7.2

СНЦ „МИГ Средец“ обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването...

Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Раковски

На 16.01.2019 г. е подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски...

МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обявява за обществено обсъждане...

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура чрез подбор...

МИГ Ардино – Джебел отваря прием на проекти за повишаване на...

МИГ Ардино - Джебел стартира приема на проектни предложения по процедура на подбор на проекти №BG16RFOP002-2.036-МИГ Ардино-Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на...

МИГ Ябланица Правец обявява прием по мярка 7.2

СНЦ “МИГ Ябланица Правец” обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.180 „МИГ ЯБЛАНИЦА...

МИГ Перущица-Родопи обявява прием на проектни предложения по мярка 4.1

МИГ Перущица-Родопи обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1 ″Инвестиции в земеделски стопанства”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ...

МИГ Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане документация...

СНЦ "Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла" обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения...

МИГ Куклен – Асеновград обявява прием по мярка 4.1

МИГ Куклен - Асеновград обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен - Асеновград Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Първият краен...

Възможности за неземеделски дейности – прием на проекти по мярка 6.4...

МИГ Кирково-Златоград обяви прием на проекти за неземеделски дейности по мярка 6.4 – мярката, която се ползва с най-голям интерес на информационните събития, организирани...

МИГ Стралджа обявява прием по мярка 6.4

„МИГ – Стралджа 2016 г.” кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Процедурата е с няколко крайни срока...

МИГ Поморие обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове...

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково обявява прием по мярка 4.1

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък, Гурково” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1 „Инвестиции в...

Акценти: