Начало Новини

Новини

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 7.5 в...

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.558, чрез подбор на проектни предложения по мярка...

МИГ Айтос продължава да популяризира стратегията си чрез поредица от обучения

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно...

Публично обсъждане на проект на документация по мярка 4.2 в МИГ...

СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4.2 „Инвестиции в...

МИГ Раковски с трети подписан договор по мярка 4.1

На 18.10.2021 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Минчо Терзиев – управител на „Милкком България“...

Два нови проекта са одобрени за финансиране от ОПРЧР чрез Стратегията...

На 20.10.2021 г. в сградата на община Самоков бяха подписани два административни договора за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.086 “МИГ Самоков -...

МИГ Завет – Кубрат сключи пореден административен договор с частен бенефициент...

МИГ Завет – Кубрат сключи поредния договор с бенефициент за изпълнението на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на...

Допълнителни средства към СВОМР на МИГ Елхово – Болярово

На 15.10.2021 г. Председателят на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” Даниела Минкова подписа допълнително споразумение към...

Обществено обсъждане за промяна на Стратегията на МИГ Долна митрополия –...

Сдружение „Местна инициативна група Долна митрополия – Долни Дъбник“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие...

МИГ Лом и МИРГ Несебър – бъдещо сътрудничество за развитие на...

МИГ Лом взеха участие в двудневна работна среща в град Несебър, организирана по проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и...

Предстоящи обучения в МИГ Айтос

Екипът на сдружение  „Местна инициативна група- Айтос“ кани бенефициенти, кандидати по мерки от Стратегията за ВОМР, местни лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор...

Два нови подписани договора по стратегията на МИГ Балчик – Генерал...

Подписани са два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в първата половина на месец октомври, по проекти от Стратегията за водено от...

Четвърти подписан договор по мярка 7.2 в МИГ Преспа

Със Заповед № 03 – РД/2817 от 31.08.2021 г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.469 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе...

Акценти: