Начало Новини

Новини

МИГ общини Елена и Златарица обявява втори прием по процедура за...

Местна инициативна група общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно...

МИГ Раковски подписа договор по проект за „Нов център за социално...

На 14.10.2020 г. Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Тресия Путиядат – Председател на Девическо монашеско...

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява втори прием...

Местна инициативна група Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява втори прием по  процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.106 Мярка 11 „Интеграция на...

МИГ Радомир-Земен проведе обучение по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани...

На 10.10.2020 г. в заседателната зала на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“, град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 се състоя...

МИГ Долни Чифлик и Бяла открива процедура за подбор на проектни...

Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла открива процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Основната...

МИГ Тунджа с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местана инициативна група Тунджа с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори...

МИГ Радомир–Земен с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Радомир–Земен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием...

МИГ Попово с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Попово с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием...

МИГ Свиленград Ареал проведе своя първи празник

Празникът на МИГ Свиленград Ареал се проведе на 03.10.2020г. на главната улица в град Свиленград. Инициативата бе част от програмата за празника на града...

МИГ Девня–Аксаково обявява публично обсъждане по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование...

Местна инициативна група Девня–Аксаково, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Девня–Аксаково...

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява процедура...

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и...

МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява...

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява първи прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Акценти: