Начало Новини

Новини

Председателят на УС на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа и...

Днес 27.05.2020 г., председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” - Сезгин Алиибрям и кмета на Община Главиница –...

МИГ Карлуколски карст – Червен бряг – Искър подписа първите четири...

На 26.05.2020 г., на церемония в офиса на МИГ бяха подписани четири договора по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.060 –  „МИГ Карлуковски...

Сключен договор за БФП по проект ,,Изграждане на изложбена зала в...

Днес на 27.05.2020 г. между МИГ Свиленград Ареал и община Свиленград беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Изграждане на изложбена зала...

МИГ Тервел-Крушари с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Тервел - Крушари с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно...

Втори сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект...

На 22.05.2020 г., Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова...

МИГ Минерални бани – Черноочене обявява за обществено обсъждане проект на...

Местна инициативна група Минерални бани - Черноочене обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с...

МИГ Любимец – Ивайловград приключи оценката на проектни предложения по процедура...

С Решение №57 от 15.05.2020г., Управителният съвет на "МИГ - Любимец - Ивайловград" одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП)...

Проект за реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора...

С подписването на административен договор №BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020г. на 18.05.2020г., проектът на Община Любимец „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора” е одобрен за...

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с финансовата подкрепа...

Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, обявява процедура №BG06RDNP001-19.396 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването...

МИГ Свиленград Ареал обява за откриване на процедура чрез подбор на...

Местна инициативна група Свиленград Ареал кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда...

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Исперих, кани желаещите да представят проектни предложения по  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1...

МИГ Радомир – Земен удължава вторият краен срок за кандидатсване по...

Местна инициативна група Радомир – Земен, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени...

Акценти: