СНЦ „МИГ Костенец 2010“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.482 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати са земеделски стопани (физически и юридически лица) от територията на община Костенец, регистрирани в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. Кандидатите юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ (това изискване не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”).

По процедурата ще бъдат подпомагани проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
  • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
  • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
  • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
  • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
  • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
  • осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за кандидатстване е до 09.01.2024 г., 17:00 часа с бюджет за приема 156 466,40 лв.