МИГ Лом обявява втори прием на проектни предложения по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Лом.

Основна цел на мярката е насърчаване развитието на туризма чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство. Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на
екологичната култура за опазване на природното наследство.

Част от допустимите дейности са:

 • Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности култура, бит, типични
  местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история,
  традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция;
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване,
  и/или промотиране на материалното и/или нематериалното културно наследство
  Разработване и разпространение на видео материали;
 • Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични
  изследвания, снимки, каталози и др.);
 • Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни
  костюми или предмети от традиционния бит;

Срокове:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 06.10.2021
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 ч., 30.11.2021.

Общ размер на БФП – 80 029.30 лв. (100 %), от които средства от ЕЗФРСР 72026,37 лв. (90%) и национално съфинансиране 8 002,93 лв. (10%)

Източник: МИГ Лом