МИГ Тервел-Крушари

Адрес: гр. Тервел, ул. „Цар Калоян 11“

Тел.: 05751/20-70

Изпълнителен директор – Невена Кирова, тел. 0887 469 928 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Даниела Николова, тел. 0899 122 108

Координатор за общ. Крушари – Стоян Дамянов, тел. 0888 598 053

E-mail: migtk@abv.bg

www.mig-tk.org