МИГ Попово

Адрес: гр. Попово, пл.”Ал.Стамболийски”2, ет. 4

Тел./факс +359 608 4 27 26

Изпълнителен директор: Магдалена Радева

Експерт по прилагане на Стратегията: Даниел Мисирджиев

Счетоводител: Юлия Неделчева

Телефон: 0879 20 14 00

E-mail: office@mig-popovo.com

www.mig-popovo.com