МИГ Елена – Златарица

Адрес: гр. Елена, п.к. 5070, ул. “Ил. Макариополски“ № 24 (сградата на общинска администрация Елена)
Тел.: 06151/61 32
Изпълнителен директор – инж. Росица Попова, тел.: 0888 64 43 49;
Експерт по прилагане на СВОМР – Десислава Цочева, тел.: 0888 56 29 17;
Технически сътрудник – Надежда Стоянова, тел.: 0879 10 14 03
E-mail: vomr@elena.bg
http://vomr.elena.bg/