МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А

Елица Дякова, Изпълнителен директор – тел. 0877 74 51 54
Нина Петрова, Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – тел. 0877 74 51 51
Гергана Христова, Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – тел. 0877 74 51 52
Васил Георгиев, Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – тел. 0877 74 51 50
www.migdmdd.eu