МИГ Добричка

Адрес: с. Бранище, ул. „Първа“ 19 А, в сградата на кметството

Изпълнителен директор: Надежда Василева, тел. 0882 020 969

Експерт по прилагане на СВОМР: Нели Събева, тел. 0884 222 978

Е-mail: mig_dobrichka@abv.bg

www.mig-dobrichka.org