МИГ Аврен-Белослав

Адрес: с. Аврен, област Варна, ул.“Тодор Ноев“ № 8

Телефон: 0112/ 22 26

Председател на УС на МИГ: инж. Светла Колева,

Тел.: 0896 82 01 70

Изп. директор: Нелко Йорданов,

Тел.: 0894 65 30 40

Експерт по прилагане на СВОМР: Николай Великов,

Тел.: 0896 57 79 99

Facebook: СНЦ „МИГ Аврен – Белослав“

E-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com

www.mig-avren-beloslav.com