На 10.08.2020г. Кметът на Община Баните–Милен Белчев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 на  МИГ „Преспа”– по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Наименованието на одобрения проект е “ Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище “Христо Ботев” село Баните, област Смолян “.

Сключеният административен договор №BG06RDNP001-19.091-0002-C01 е на стойност 242 948,00 лв.

Основната цел на проектното предложение е реализация на инвестиции в областта на образователната инфраструктура на територията на община Баните. Образователната мрежа на населените места в селските райони е относително добре развитие, но не е поддържана. Настоящето проектно предложение отговаря на нуждите и потребностите на населението в общината, както по отношение на качеството на образователната мрежа така и по отношение на подобряване на условията на живот в района, а именно постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на на съвременна среда за образование на новото поколение, посредством реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда, оборудване в Средно училище”Христо Ботев” село Баните, област Смолян.

Проектът “Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в средно училище “Христо Ботев” село Баните, област Смолян предвижда реконструкция на комбинирано игрално поле за футбол на малко поле и баскетбол, реконструкция на игрално поле за волейбол, реконструкция на игрално поле и подмяна на гимнастическите уреди, ремонт на съществуващи подпорни стени и основата на оградата,монтаж на нова ограда, изграждане и монтаж на осветление за игралните полета, подмяна на настилка на стълбища и плочник пред училището, доставка и монтаж на съоръжения.

Източник: МИГ Преспа–общини Баните, Лъки и Чепеларе