Цели и средства

Целите на Асоциацията

Успешното приключване на изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (по-нататък в този Устав – „ВОМР“) е основна цел на асоциацията. В дългосрочен план Асоциацията си поставя за цел превръщането на ВОМР в приоритетен инструмент, който да привлича значително по-голям обем средства.

Асоциацията има още следните цели:

 1. Да представлява компетентно местните инициативни групи (по-нататък в Устава – „МИГ“) пред управляващите органи на оперативните програми и всички останали институции, като осигури необходимия за това експертен капацитет;
 2. Да създаде условия за ефективно взаимодействие между МИГ;
 3. Да защитава интересите на МИГ и да ги подпомага при изпълнението на Стратегиите за водено от обществото местно развитие (СВОМР);
 4. Да работи за привличането на все по-голям и разнообразен финансов ресурс (включително и алтернативни начини на финансиране) в МИГ;
 5. Да обърне специално внимание на проблемите свързани с процесите на обезлюдяване на селските райони и да предложи адекватни мерки;
 6. Да участва в международни проекти, както и в проекти с директно финансиране от ЕС в интерес на всички МИГ в България;
 7. Установяване на връзки с възможно най-голям брой сродни асоциации в Европейския съюз и извън него;
 8. Да стане основоположник на балканска асоциация на МИГ със седалище в България;
 9. Да стане член на Европейската асоциация за развитие на селските райони по подхода LEADER (ELARD);
 10. Да представя своите виждания по изпълнението и по-нататъшното развитие на подхода LEADER в България.

 

Средства за постигане на целите

За постигане на своите цели Асоциацията ще използва следните конкретни средства:

 1. Привличане и включване на всички лидери от местно значение (местни лидери) – кметове, общински съветници, народни представители, водещи представители на местното предприемачество и други;
 2. Работа в сътрудничество със сходни юридически лица с нестопанска цел, особено с Националното сдружение на общините в Република България и с другите сдружения на общините, за съвместна защита на интересите на членовете си;
 3. Подготовка на проектни предложения, осигуряване на партньори и подпомагане на МИГ по програми, финансирани от ЕС или от други донори;
 4. Организиране на периодични обучения на екипите на МИГ с ангажиране на експерти от Министерството на земеделието и храните и от управляващите органи на другите оперативни програми, както и на представители от Европейската комисия и от други партньорски асоциации;
 5. Периодично изготвяне на информационен бюлетин за своите членове, в който да бъде представяна най-важната информация, която ги касае;
 6. Добросъвестно използване на всички разрешени и предоставени от закона методи и средства, които спомагат постигането на нейните цели.