Учредители

„МИГ Софийска“ ЕИК177226073

„Местна инициативна група – Плевен (МИГ – Плевен)“ ЕИК177199637

„Местна инициативна група Белене – Никопол“ ЕИК177027228

„Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ЕИК177033882

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ ЕИК176042316

„Сдружение Местна инициативна група Харманли“ ЕИК175874986

„Местна инициативна група Свиленград ареал“ ЕИК175878438

„Местна инициативна група Гълъбово – Опан“ ЕИК176131964

„Сдружение местна инициативна група – Неделино“ ЕИК204979968