МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ удължава крайния срок на втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Целта на процедурата е подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Дряново и Трявна, включително инвестиции за спестяване на енергия.

Прилагането на Мярка 7.2 цели осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в населените места от територията на МИГ и за осигуряване на достъпа до тях. Публичната инфраструктура е физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Началният срок на втори прием за подаване на проектните предложения е 01.04.2019 г., а удълженият краен срок е 30.05.2019 г. 17.30 часа. Общият бюджет по процедурата е 1 000 000 лв., а остатъчният бюджет за втори прием е 56 180,76 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.