МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица удължава крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата по третия прием на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.517 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Крайният срок за подаване на проектни предложения по първия прием се планира да се измени на 17:00 часа на 06.10.2023 г.

Подпомагането по настоящата процедура е насочено към създаването и обновяването на инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура, което от своя страна ще доведе до създаването на оптимална жизнена и икономическа среда и до повишаване привлекателността на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.

Подпомагането по настоящата процедура ще допринесе за постигането на Приоритет 1 и Приоритет 3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”. Прилагането на мярката на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване нивата на устойчива заетост. Тя ще бъде част от подкрепата, която ПРСР 2014 – 2020 ще предостави, за да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията.

Допустими кандидати са:

 1. Общини Котел, Сунгурларе и Върбица;
 2. ЮЛНЦ за дейности, свързани туристическа инфраструктура и услуги и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.;
 3. МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – допустим получател на финансова помощ, ако: проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура; МИГ може да получи до 10% от бюджета по ЕЗФРСР, определен в СВОМР.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:
  – туристически информационни центрове;
  – посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  – центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 2. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:
  – за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  – туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки и др.).