МИГ Белово

МИГ Белово, Септември, Велинград обявява процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

По мярка 7.5 очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите. Допустими кандидати са общините от територията на МИГ и  Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

Общият бюджет на процедурата е 14 503,05 лева. Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 02.05.2023 г., 17:00 часа.