МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие.

Целта на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Крайният срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 30.11.2018 г.

В случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения ще бъде обявен втори прием с начален срок 01.04.2019 г. и краен срок 30.04.2019 г. 17:00 ч.

В случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения ще бъде обявен трети прием с начален срок 01.04.2020 г. и краен срок 30.04.2020 г. 17:00 ч.

Общият бюджет по процедурата е 1 955 800 лв.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ИСУН 2020.