МИГ Ябланица Правец обявява прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ ще допринесе за постигането на основната цел на Стратегията на ВОМР на МИГ Ябланица Правец – Икономическо оживяване на територията на МИГ, насочена към развитие и използване на икономическия потенциал на територията чрез създаване на заетост, стимулиране развитието на конкурентоспособно земеделие и подкрепа за модернизиране на преработващи предприятия с висока добавена стойност.

Мярка 4.1 е в обхвата на Приоритет 1: Подкрепа на местния бизнес, насочен към решаване на проблемите, идентифицирани в SWOT анализа: висок процент на безработица, липса на местни структури, подкрепящи развитието на земеделския и неземеделския бизнес, липса на координация и сдружаване на земеделските производители, криза в животновъдството – нерентабилно семейно отглеждане на животните и лоша материално-техническа база във фермите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 537 900 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 27.05.2019 г., 17:00 ч. При остатъчни средства от първи прием ще се обяви втори прием на проектни предложения от 02.09.2019 г. до 07.10.2019 г.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Ябланица Правец.