Местна инициативна група Тервел-Крушари обявява процедура BG06RDNP001-19-289 в ИСУН2020 по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за прием на проектни предложения.

Подмярка 7.2. има за цел ограничаване обезлюдяването на територията, намаляване на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Инвестициите по мярката целят:
Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;
Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на обучение.

Общият бюджет по процедурата е 182 650,00 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 08.09.2019г. до 17:30 часа.
Пълният комплект документи и обявата може да намерите на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Тервел-Крушари