Още два проекта ще бъдат реализирани по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.524-S2 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, след сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Проектите се изпълняват от Сдружение „Иновативни практики“ – град Долни Дъбник и са на тема „Биологично земеделие – мониторинг и биологична борба с неприятели по тиквите“ и „Биологично земеделие – мониторинг и биологична борба с плевели по конопа“. Проектите са на стойност 14 000 лв. всеки, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена чрез Стратегията за ВОМР и предвиждат организиране и провеждане на посещение в земеделско стопанство на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, с цел обмяна на опит.
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник пожелава на Сдружение „Иновативни практики“ успешна реализация на одобрените проекти.