Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ” на 29.11.2016 г. сключи Споразумение  № РД 50-192 с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси ”(ОПРЧР) 2014-2020 г. за  изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие(СВОМР) .

Максималния размер на общия публичен принос за изпълнение на проекти към  Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец” е 2 737 800,00 лв.:

1.      ПРСР 2014-2020 г. – 1 955 800,00 лв.

2.      ОПРЧР 2014-2020 г. – 782 000,00 лв.

 

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” ще одобрява проектни предложения  към СВОМР, както следва:

МЕРКИ ОТ ПРСР 2014-2020

Подмякра 1.1 Професионално обучени и придобиване на умения;

Подмякра 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства;

Подмякра 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

Подмякра 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ;

Подмякра 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

Подмякра 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура;

Подмякра 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване  на културното и природното наследство на селата.

 

МЕРКИ ОТ ОП РЧР 2014-2020

 

Мярка 2.9.1  Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги;

Мярка 2.9.3  Подобряване на достъпа  до социални и здравни  услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост.

Предстои разработване на Индикативен  график за прием на проектни предложения  за  2017 година и необходимия набор от документи за кандидатстване по мерките към  СВОМР, който ще бъдат публикувани на сайта на  „МИГ СРЕДЕЦ”- www.mig-sredets.eu