Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подчерта ползите от създаването на Национална асоциация на местните инициативни групи в България.   Чрез създаването на асоциацията, диалогът между одобрените местни инициативни групи и институциите ще се засили.

„За изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) МЗХГ одобри общо 64 местни инициативни групи (МИГ), което представлява преизпълнение на индикатора за одобрени МИГ (60 броя), заложен в програмата за развитие на селските райони. Чрез участието във финансирането на подхода ВОМР на 6 програми, подкрепени от 4 европейски сруктурни и инвестиционни фондове, одобрените МИГ договориха 364 милиона лева. Предстои да се сключат и последните споразумения, след което ще започне и реалното изпълнение на стратегиите за ВОМР от МИГ, одобрени по втората покана на подмякра 19.2“,  заяви Румен Порожанов.

„Вярвам, че чрез възможностите за сдружаване, които са основен фундамент на подхода, МИГ ще имат възможност да защитават интересите на местните общности и в крайна сметка ще могат да изпълняват по-добре своите цели и задачи. Това е от особено значение за Министерството на земеделието, тъй като се стремим да постигнем по-голям ефект от изпълнението на подхода, изразяващ се във все по-голям брой българи, усещащи реални ползи от европейското финансиране“, допълни министърът.

ИЗТОЧНИК: Министерство на земеделието.