Пътуващ семинар ще даде възможност на 60 деца, в рамките на два дни, да получат повече информация за традициите и културата в община Лясковец. На 25 и 26 май семинарът ще преведе участниците, които са ученици от I до VII клас, по стъпките на лясковските възрожденци и градинарите гурбечтии в Европа, ще търсят съкровище в Музея на гурбетчийското градинарство, ще видят как се обработва земята със стари оръдия на труда.

Така децата ще разберат, че мястото на музея е точно тук, защото лясковските градинари са познати в страната и Европа с уменията си в отглеждането на зеленчуци. Именно те разработват нов тип култивационно съоръжение парници, отоплявани с оборски тор. За да могат да поливат по желание зеленчуците, градинарите гурбетчии разработват съоръжението долап – водно колело, задвижвано с животинска тяга, с помощта, на което се издига вода до повече от 10 метра над водоизточника. Тяхна е заслугата и за нивелирането на почвата, водоразделителната система с вади и напояването на растенията чрез засаждането им в бразди.

Пътуващият семинар се организира в изпълнение на проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020“, изпълняван от община Виделе (Румъния) в партньорство с Община Лясковец, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България.

Източник: МИГ Лясковец – Стражица