СНЦ „МИГ Лом“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.656 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в населените места“ на Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел 2.1. е фокусирана върху подпомагането оживлението и повишаване привлекателността в града и в населените места извън общинския център. Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ-ЛОМ чрез:

  1. подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ;
  2. осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха;
  3. повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура; Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 658 460,94 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 10.10.2022 г.