На 07.02.2020г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Елхово – Болярово” Даниела Минкова и Христо Карастайков – земеделски производител от с. Малко Кирилово, община Елхово, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Дестилерия за производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. Малко Кирилово, общ. Елхово” на бенефициент ЗП Христо Атанасов Карастайков по процедура BG06RDNP001-19.130, по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Елхово – Болярово“.

Проектът предвижда инвестиция в дестилерия за производство и преработка на етерични масла от лавандула. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 200 530 лв, а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 257,05 лв. Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца от датата на сключването му.

Източник: МИГ Елхово – Болярово