СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати по мярка 4.2 са:
– Земеделски стопани;
– Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
– Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Част от допустимите за подпомагане дейности по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са:
– внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
– внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
– намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
– постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
– подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
– опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;

Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 31.10.2021г. на следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/

Източник: МИГ Девня – Аксаково