МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-1.064 за Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
  3. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  4. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  5. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  6. Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
  7. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
  8. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

В срок до 17.00 ч. на 21 март 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg или на адрес гр. Павликени, п.к. 5200, ул. „Васил Левски“ № 1Г, офис на МИГ.