МИГ Момчилград Крумовград обявява за обществено обсъждане проект на документация по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Целта на реализация на мярката е да се развие конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ. Подкрепата за инвестиционните дейности по мярката ще спомогнат за създаването на допълнителна заетост, както и за насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката също така ще спомогне за диверсификация на приходите от различните дейности в региона. Друга цел на мярката е насърчаване внедряването на ВЕИ, за да се намали натискът върху околната среда от конвенционалните методи на енергийни източници. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

По мярка 6.4 са допустими следните дейности:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият бюджет на процедурата е 432 712,05 лв. Коментари и предложения по проекта на документацията могат да бъдат представени в срок до 06.02.2023 година, 17:00 на електронен адрес: mig_mk2015@abv.bg.