МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Мярката също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в региона като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 336 000,00 лв.

В срок до 17.00 ч. на 22 май 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg или на адрес: гр. Павликени, п.к. 5200, ул. „Васил Левски“ № 1Г, офис на МИГ.