ПРСР Наредби

НАРЕДБА № 6-М7.6 Проучвания и инвестиции свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

НАРЕДБА № 6-М13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

НАРЕДБА № 9-М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

НАРЕДБА № 13-М2.1 Помощ за осигуряване на консултантски услуги

НАРЕДБА № 14-М6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

НАРЕДБА № 16-М19.1 Помощ за подготвителни дейности

НАРЕДБА №4-М11 Биологично земеделие

НАРЕДБА №5-М12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

НАРЕДБА №7-М10 Агроекология и климат

НАРЕДБА №10-М6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

НАРЕДБА №12-М7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

НАРЕДБА №20-М4.2 Инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански продукти

НАРЕДБА №22-М19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие

НАРЕДБА№1-М19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие