На 15.05 се проведе среща еднодневна работна среща за набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление.

Основни цели на срещата бяха:

  •  набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление;
  • мобилизирането на заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в предоставянето на идеи за бъдещата работа на Национална селска мрежа и Звеното за управление;
  • създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания и информация между членовете на НСМ и потенциални такива с цел набиране на идеи;

На срещата се установи какви партньорства и комуникационни връзки ще бъдат необходими за бъдещето, като се надгражда съществуващия опит на НСМ.