На 29 октомври 2018 г. се проведе среща, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България, с Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент. В делегацията участваха 8 членове, като те имаха възможността да се запознаят с проблемите, с които се сблъскват НПО организации в земеделския сектор в България и да обсъдят предстоящите законодателни предложения и незаконодателни инициативи на Европейския парламент в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Като основен акцент в контекста на срещата, председателят на „Национална асоциация на местните инициативни групи в България“ Калоян Стойчев, обърна внимание, че ситуацията в България в момента затруднява изключително много административната работа на самите Местни инициативни групи и те са изправени пред трудната задача да договорят всички средства заложени в стратегиите им в рамките на 2 години. Той сподели, че още през 2017 г. е проведена среща с представители на над 20 страни, прилагащи подхода Водено от общностите местно развитие, на която е взето решение, че многофондовото финансиране е чудесно като идея, но за съжаление не е изпълнимо в сегашната рамка на работа. В тази връзка всички организации на МИГ в Европа настояват да се възстанови единния фонд на ВОМР на мястото на сегашната секторно-разделена структура на фондовете и да се възложи на общностите на подхода ВОМР в Европа, които ще прилагат стратегията в полза на развитието на селските и градските райони. Също така организациите призовават и за предвиждане на средства за подхода ВОМР в рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Снимки от делегацията може да разгледате тук.