МИГ – Любимец – Ивайловград одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) –  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

От постъпилите пет проектни предложения, КППП одобрява и предлага за финансиране  четири. Едно проектно предложение не преминава оценката за административно съответствие и допустимост и е предложено за отхвърляне.

На интернет страницата на МИГ са публикувани списъци на проектните предложения и решения на комисията. Предстои Държавен фонд „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

След извършената от КППП оценка на проектните предложения, подадени в първия краен срок за кандидатстване, по процедурата е наличен остатъчен бюджет в размер на 382 295,45 лева.  Приемът на проектни предложения продължава, като по процедурата тече втори краен срок за кандидатстване до 28 август 2019 г.