До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“, обявена от МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по ОПРЧР са подадени 3 проектни предложения. На свое заседание, проведено на 01 юли 2019 г, управителният съвет на МИГ сформира комисия, която до 12 август ще извърши оценка на представените проекти.