Приключи изпълнението на проект на Община Долна Митрополия „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и одобреният от Държавен фонд „Земеделие“. Размерът на средствата по искането за окончателно плащане за разходите по проекта е 94 504,01 лв.

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник