Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. обяви прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бюджетът по процедурата за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество е 5 567 726 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи, които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 г. или на Наредба № 22 от 2015 г.

По подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ се финансират дейности, които допринасят за развитието на териториите, обхванати от МИГ – разработване на съвместен продукт/услуга, включващо придобиване на активи, включително строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за целите на проекта, изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга, реализиране на промоционални или маркетингови кампании, провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др., дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението на дейностите по проекта.

Приемът по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г. или до изчерпване на ресурса. Първият краен срок е 31.08.2022 г.