СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ кани всички заинтересовани страни на информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.

На участниците ще бъде предоставена информация за процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен – Мярка 1.1.2 – Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“, финасирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

Събитието ще се проведе при следния график:
Дата: 15.03.2019 г.
Място: гр. Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23
Час: 14:00 часа