Във връзка с предстоящият прием на проектни предложения по мярка 3 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ ЛОМ от ПРСР за периода
2014 2020 г. чрез подхода Водено от Общностите Местно Развитие,
МИГ Лом кани всички заинтересовани страни на информационна среща на тема: Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 BG06RDNP00119.538 МИГ ЛОМ 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ и разясняване на условията за кандидатстване.

Индикативната дата за обявяване на процедурата в ИСУН 2020 е 05.10.2022 г. със срок
за кандидатстване до 05.01.2023 г.
По мярката могат да кандидатстват:
Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем на
земеделското стопанство не помалко от левовата равностойност на 2 000 евро;

Микропредприятия регистрирани като еднолични търговци
(ЕТ), или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията (при определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Всички кандидати трябва да са със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ Лом.

Информационната среща ще се проведе на 20.09.2022 г. от 15.30 часа в гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ №19 ,ет. 2 зала №2.