Заповядайте на „Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“, който ще се проведе на 29.09., 30.09 и 01.10.2023 г. в гр. Поморие.

Фестивалът се провежда в рамките на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No РД 50-181/13.09.2023 г. по проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ по процедура за подбор на проектни предложения No BGRDNP001-19.607 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» на ПРСР за периода 2014-2020 г., финансирана от ЕЗФРСР.

Линк към програмата: ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛ

Източник: МИГ Поморие