МИГ Куклен – Асеновград организира информационна среща за населението от територията на МИГ Куклен – Асеновград във връзка с обявени и предстоящи процедури за прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР.

На срещата ще бъде представен и напредъка по изпълнение на Стратегията.

Събитието ще се проведе в гр. Куклен, читалище „Никола Вапцаров – 1909 г.” на 16.05.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа.

Всички заинтересовани страни са поканени да присъстват.