Днес 27.05.2020 г., председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” – Сезгин Алиибрям и кмета на Община Главиница – Неждет Джевдет, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Главиница по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа”.

По проекта е предвидено изграждане на комбинирани детски площадки в село Коларово и село Зафирово, включващи земни работи, работи по паркоустройство, екстериорно обзавеждане, електро обзавеждане, озеленяване.

Изпълнението на целите на проекта ще има безспорно влияние върху повишаване качеството на живота в общината чрез подобряване на достъпа до съоръжения за игри.

Стойността на проекта е 48 547 лева без ДДС.


Източник: МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа