Приключи изпълнението на поредния от общо пет финансирани проекта в изпълнение на Стратегията на МИГ Лом, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.

През последните 12 месеца „Стийл продакшън“ ЕООД реализира успешно проекта си „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ на обща стойност 391 166,00 лв., от които 352 049,40 лв. безвъзмездна финансова помощ и 39 116,60 лв. собствено финансиране.

Преди старта на проекта в производствения процес на предприятието се използваше морално остаряло оборудване, без автоматизация на процесите и Цифрово програмно управление.

Основната дейност от проекта бе насочена към подобряване на производствените процеси чрез доставка на автоматична високотемпературна поялна машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини, автоматична двойна ъглошлайфаща машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини и шлайфаща машина за заготовки от бързорежеща стомана – машини от ново поколение, свеждащи до минимум човешкия труд. Благодарение на високата ефикасност на новите машини се предотврати загубата на време.

Реализацията на проекта осигури на бенефициента ново оборудване, съвременно и високопроизводително и гарантира по-висока прецизност на изпълнение, намаляване необходимостта от използване на ръчен труд, което от своя страна доведе до многократно подобрение на качеството. Новите придобивки позволяват прецизен пряк контрол при процеса на заточване и шлайфане.

Въвеждането в експлоатация на съвременно технологично оборудване доведе до увеличаване на производствения капацитет, повиши производителността и гарантира устойчиво присъствие в завладените пазари и успешно навлизане в нови пазари за „Стийл продакшън“ ЕООД и е нов повод екипът на МИГ Лом да сподели ползата от изпълнението на значими за територията проекти с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Източник: МИГ Лом