Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ има удоволствието да Ви покани на еднодневно обучение, което е част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2020 г.

Тема на обучението: “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка МИГ 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“

Участниците ще имат възможност да задават и въпроси, които се отнасят до подготовката и реализирането на проектни предложения.

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш отправя покана за участие към всички бъдещи кандидати, а именно:

– Общините от територията на МИГ за всички допустими дейности
– Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот
– Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот

За повече информация: тел. за връзка: +359 61094020, +359 886 607017

 Обученията ще се проведат, както следва:

  • На 04.02.2020 г. в гр. Павликени – зала в сградата на Община Павликени от 10:00 ч.
  • На 05.02.2020 г. в гр. Полски Тръмбеш – зала в сградата на Община Полски Тръмбеш от 10:00 ч.

    Източник: Миг Павликени – Полски Тръмбеш