МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ – общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат при следния план-график:

 

 

 

 

Място на провеждане дата на провеждане час на провеждане

Еднодневни информационни срещи за 10 души

1. град Момчилград 25.03.2024 г. 10,00 часа
2. град Крумовград 26.03.2024 г. 10,00 часа
 

Еднодневни обучения за 10 души

1. гр. Крумовград 28.03.2024 г. 10,00 часа
2. гр. Момчилград 29.03.2024 г. 10,00 часа
3. град Момчилград 10.04.2024 г.. 10,00 часа

 

Темите на предвидените еднодневни обучения са:

  • Прилагане на  ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и  сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ. Процедура за осъществяване на предварителна проверка и  последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  • Управление и отчитане на  проекти  по мерки, финансирани по ПРСР 20142020 г. Често допускани грешки.

Темите на предвидените информационни срещи:

  • Информация за изпълнение на СВОМР на МИГ общини Момчилград и Крумовград;
  • Предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ общини Момчилград и Крумовград за 2024 година.

За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември“ №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март“ №3.