Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ Ви кани за участие в провеждането на  информационни семинари, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На участниците ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР за конкретни целеви групи и мерките, които предстоят да се открият. Ще бъдат представени добри практики от изпълнени проекти на териториите на други Местни инициативни групи през предходния програмен период.

Събитията  ще се проведат на 16 октомври 2018 г. в гр. Плачковци в заседателната зала на Кметство Плачковци и на 17 октомври 2018 г. в заседателната зала на Община Трявна по предварителна програма.