СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград“ Ви кани за участие в провеждането на заключителна информационна конференция /обществено обсъждане/ на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ за 2023-2027 г.

Конференцията се провежда в изпълнение на Административен договор РД 50-110/30.03.23г. по проект: „Стимулиране на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР“, финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2023-2027 г.

Конференцията ще се проведе на 29.09.23г. в гр. Гълъбово, в залата на общината от 10:00 часа.

Поканени са  представители на местните заинтересовани страни: местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни предприятия, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 2027 г.

Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от:

  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
  • Европейския фонд за регионално развитие и
  • Европейския социален фонд, чрез:
  • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;
  • Програма „Околна среда”;
  • Програма „Развитие на човешките ресурси”

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР на територията на общини Гълъбово, Опан и Симеоновград.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград е на разположение на интересуващите се в офиса на МИГ.

Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград и да участват в общественото обсъждане