Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани всички заинтересовани страни да вземат участие в провеждането на информационни срещи за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, относно отворени приеми за проекти на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода ВОМР на територията на общини Дряново и Трявна. Графикът на провеждане е следния:

Дата и час

Място на провеждане

22.02.2024 г., 10:00 ч.

Ритуална зала на Община Дряново, гр. Дряново

22.02.2024 г., 15:00 ч.

Зала на МИГ, гр. Дряново

23.02.2024 г., 10.00 ч.

Зала на Туристически информационен център, гр. Трявна

23.02.2024 г., 13.30 ч.

Зала на кметство гр. Плачковци, общ. Трявна

26.02.2024 г., 17:30 ч.

Зала на НЧ „Дряновска пробуда 2008“, гр. Дряново

27.02.2024 г., 10:00 ч.

Етнографски комплекс, гр. Трявна

28.02.2024 г., 14:00 ч.

Зала на МИГ, гр. Дряново

28.02.2024 г., 10.00 ч.

Зала на Туристически информационен център, гр. Трявна

 

 

 

 

 

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ чрез Програма за развитие на селските райони предоставя финансиране за:

  • микро предприятия /за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности/
  • земеделски производители и преработвателни предприятия /за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти/
  • собственици на горски територии /за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти/

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.