С тревога споделяме с вас опасенията си, че прилагането на подхода ВОМР в България през новия Програмен период е пред провал. Има вероятност да загубим бюджет от близо 1 милиард лева, определен по програмите за Местните инициативни групи (МИГ).

Национална асоциация на местните инициативни групи в България, подкрепена от повечето МИГ, браншови организации, неправителствения и публичен сектор, вече изпрати Отворено писмо до всички Управляващи органи на програмите и съответните министерства и инициира в началото на следващата година работна среща с тях по този наболял проблем.

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) или ЛИДЕР се прилага в Европейския съюз от 1991 г., като е припознат от всички страни-членки като политически и финансов инструмент, който предоставя на местните общности в селските райони на ЕС възможността да реализират малки проекти на местна основа, съобразени с конкретните нужди на съответната територия. Подходът е част от местното самоуправление и децентрализацията в усвояването на европейските фондове. В сегашния момент в ЕС действат над 3 хиляди МИГ. У нас подходът се прилага и в двата Програмни периода, като през настоящия работят 64 местни инициативни групи, които обхващат 117 общини, а бюджетите им са финансирани, освен по ПРСР, и по ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР (многофондово финансиране).

Поради забавяния и недостатъчна координация между отделните Управляващи органи (което вече представлява системно явление), към днешна дата Програмният период 2014 – 2020 година все още не е приключил за местните инициативни групи, все още има неодобрени проекти (най-вече по ПРСР) и неразплатени на бенефициентите средства. Процесът на подготовка за новия Програмен период 2021 – 2027 година (който в момента доближава средата си), е блокиран заради липсата на диалог и бездействието на Управляващите органи както на Програма за развитие на селските райони, така и на другите Програми, включени в Подхода ВОМР. Бюджетът предвиден за прилагане на ВОМР за периода 2023 – 2027 г. е малко под 1 милиард лева, като финансирането е планирано да обхване 100 МИГ и да достигне до над 2 млн. души в над 200 общини. В периода май-юли 2022 г. по подготвителната мярка са одобрени 107 заявления на МИГ, включващи 196 общини. Приемът на Стратегии за ВОМР беше планиран за юли месец 2023 г., но все още не е обявен и е отложен за неопределено време.

В тази връзка, Национална асоциация на местните инициативни групи в България изпрати Отворено писмо до Управляващите органи и планира да проведе работна среща между тях и представителите на МИГ на 16 януари 2024 г. в залата на БТА от 10 часа.