Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и ЗП Иван Петков Михов подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Местната инициативна група сключи тридесет и втори договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и единадесети  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Инвестиции в земеделското стопанство на ЗП Иван Михов“.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 231 400,00 лв., от които одобрена субсидия  – 115 700,00 лв. Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване капацитета и конкурентоспособността на земеделското стопанство.

С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.